Zhou, Yi, Zhaohui Luo, Fangfang Bi, Jing Li, and Bo Xiao. 2019. “Expression of Nav1.5 in the Pathogenesis of Temporal Lobe Epilepsy”. Cellular and Molecular Biology 65 (2):58-62. https://doi.org/10.14715/cmb/2019.65.2.9.