Zhang, Xiujuan, De Nan, Chunting Zha, Gaohong He, Wenjun Zhang, and Zhijun Duan. 2020. “Long-Term Intervention of Taurocholic Acid over-Expressing in Cholestatic Liver Disease Inhibits the Growth of Hepatoma Cells”. Cellular and Molecular Biology 66 (2):65-70. https://doi.org/10.14715/cmb/2020.66.2.10.